ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ? ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Ο Όμιλος Σερρών για την Ουνέσκο ανακοινώνει τη δημιουργία ομάδων γονέων για την πραγματοποίηση κύκλων συναντήσεων στα θέματα:

 

Πως να βοηθήσω το παιδί μου - στάδια ανάπτυξης-   απαιτήσεις σχολείου και καλή προσαρμογή, γονείς και εκπαιδευτικοί

 

 

 

                        

 

Η εκπα?δευση γον?ων αφορ? δραστηρι?τητες που εμπλουτ?ζουν τις γν?σεις των γον?ων για την αν?πτυξη του παιδιο?, βοηθο?ν στην απ?κτηση γονικ?ν δεξιοτ?των ?τσι ?στε να ενδυναμωθο?ν οι σχ?σεις γον?ων και παιδι?ν και προωθο?ν τις κατ?λληλες για κ?θε ηλικ?α, φροντ?δα και δραστηρι?τητες για την προ?θηση της υγε?ας, της αν?πτυξης και των κοινωνικ?ν και συναισθηματικ?ν δεξιοτ?των του παιδιο?. Οι δράσεις συντονίζονται από εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συναντήσεις εκτός της πόλης των Σερρών θα δημιουργηθούν στην περίπτωση που συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός για δημιουργία ομάδας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου : Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.